ภาพรวมของกองทรัสต์

“ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า KTBST Mixed Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ KTBSTMR เป็นกองทรัสต์ที่ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 โดย บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ และ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด เป็นทรัสตี

KTBSTMR จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 KTBSTMR ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องสาหรับโครงการ Interlink Data Center

สาระสำคัญของกองทรัสต์

เกี่ยวกับ KTBSTMR

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)
KTBST Mixed Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อย่อ
KTBSTMR
ผู้ก่อตั้งทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
อายุของกองทรัสต์
ไม่กำหนดอายุกองทรัสต์
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในครั้งแรก

1. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร โครงการริช แอสเซ็ท

2. สิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคาร โครงการเอสที บางบ่อ

3. สิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคาร โครงการเอสที บางปะอิน

4. สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคาร งานระบบ และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ โครงการซัมเมอร์ ฮับ

5. สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคาร งานระบบ และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ โครงการซัมเมอร์ ฮิลล์

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

1. บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด

2. บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด