วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 มีนาคม 2565 10.1872 3,071,442,201.72
31 ธันวาคม 2564 10.1067 3,047,171,915.98