เลื่อนลง
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ (KTBSTMR) ได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่า, สิทธิการเช่าช่วง ระยะยาวในอสังหาริมทรัพย์ 3 ประเภท ได้แก่ อาคารคลังสินค้า (Warehouse)/โรงงาน (Factory) อาคารสำนักงาน (Office) และอาคารศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ (Community Mall) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ต่างๆ

จุดเด่นของทรัพย์สิน

จุดเด่นของ KTBSTMR

ทรัพย์สินหลากหลายประเภท
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนมีหลากหลาย ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม
มีหลักประกัน
บริษัทเจ้าของทรัพย์สินมีการจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กองทรัสต์ เพื่อเป็นประกันกรณีที่กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้
โอกาสในการเติบโตและขยายขนาดกองทรัสต์
กองทรัสต์มีนโยบายในการลงทุนโดยมุ่งเน้นการลงทุนทรัพย์ที่มีคุณภาพ และ ศักยภาพในการเติบโตสูง ซึ่งจะทำให้กองทรัสต์มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องผ่านการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเพื่อสร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาวในระดับที่เหมาะสมให้แก่นักลงทุน
ความหลากหลายของผู้เช่า
กลุ่มผู้เช่า (Tenant Mix) มีความหลากหลายและกระจายตัวอย่างเหมาะสม เพื่อลดการพึ่งพิงทางรายได้จากผู้เช่ารายใดรายหนึ่ง กลุ่มธุรกิจประเภทใดประเภทเดียว
มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนที่น่าจูงใจแก่นักลงทุน
กองทรัสต์มีประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่นักลงทุนในปีแรกที่ร้อยละ 7.02% หมายเหตุ: ประมาณการสำหรับงวด 12 เดือน (ช่วงเวลาประมาณการ วันที่ 1 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565)

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

30 พฤศจิกายน 2564 16:39
KTBSTMR
9.70 บาท
+0.05 (0.52%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 385,500

ข่าวสารล่าสุด

ทรัสตี

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

02-673-3999
ผู้จัดการกองทรัสต์

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

KTBST Group Contact Center 02-351-1800 กด 3

ติดต่อเรา

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

KTBST Group Contact Center 02-351-1800 กด 3
สนใจจองซื้อคลิก