KTBSTMR เพิ่มศักยภาพการเติบโตระยะยาว เข้าลงทุน “โครงการ DATA CENTER” สร้างโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

25 มี.ค. 2565

“กองทรัสต์ KTBSTMR  เข้าลงทุนเพิ่มใน โครงการ INTERLINK DATA CENTER จำนวนเงินไม่เกิน 750 ล้านบาท กระจายความเสี่ยง เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอระยะยาว ระบุ สินทรัพย์ในกองทรัสต์ เติบโตขึ้น สถานการณ์โควิด-19 ไม่กระทบช่วงที่ผ่านมา แนะนำลงทุนสร้างกระแสรายได้สม่ำเสมอช่วงตลาดผันผวน”

นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด หรือ ‘KTBST REIT’ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงในระยะยาว  กองทรัสต์ KTBSTMR ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565  อนุมัติการกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนใน โครงการศูนย์รับฝากข้อมูล INTERLINK DATA CENTER จำนวนวงเงินไม่เกิน 750 ล้านบาท ด้วยการซื้อกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างการลงทุนของกองทรัสต์ KTBSTMR มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้กองทรัสต์มีสัดส่วนการลงทุนประเภท Leasehold 80% และ Freehold  20% โดยภายหลังการเข้าลงทุน โครงการ Data Center จะกลับเข้ามาเป็นผู้เช่าเหมาเพียงรายเดียวในระยะเวลารวมทั้งสิ้น 30 ปี (โดยต่ออายุเช่าทุก 3 ปี ต่อเนื่อง 9 ครั้ง) และชำระค่าเช่าแบบสุทธิ (Triple Net Rent)/1 ให้แก่กองทรัสต์ KTBSTMR เป็นรายเดือน ประกอบกับ กองทรัสต์ ลงทุนโดยการใช้เงินกู้ยืม ทำให้โครงสร้างทางการเงินของกองทรัสต์ KTBSTMR มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งมีโอกาสสร้างความมั่นคงของกระแสรายที่เพิ่มขึ้นและสม่ำเสมอได้ระยะยาว

ดังนั้น การลงทุนเพิ่มในโครงการ INTERLINK DATA CENTER ทำให้ปัจจุบันกองทรัสต์ KTBSTMR มีการลงทุนในประเภทธุรกิจของทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นมากถึง 4 ประเภท ได้แก่  1.โกดังและคลังสินค้า 2.อาคารสำนักงาน 3.คอมมูนิตี้มอลล์ และ  4. ศูนย์รับฝากข้อมูล INTERLINK DATA CENTER รวมเป็นมูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 3,765.00 ล้านบาท 
“จากสถานการณ์ของโควิด-19 ในระยะในตลอดปีที่ผ่านมา อสังหาริมทรัพย์หลายประเภทได้รับผกระทบจากการระบาด โดยเฉพาะโรงแรมและร้านอาหาร แม้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น มีการเข้าท่องเที่ยวของต่างชาติเข้ามา แต่ยังไม่กลับมาปกติ อีกทั้งยังมีความกังวลต่อการกลายพันธุ์ของเชื้อสายพันธุ์ใหม่ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในกองทรัสต์ KTBSTMR นั้นไม่ได้รับผลกระทบ และมีการเติบโตเพิ่มขึ้นแทบทั้งหมด เช่นเดียวกันกับ สินทรัพย์อย่าง INTERLINK DATA CENTER ที่เป็นกลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยี และสื่อสารที่แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เลย  ดังนั้นกองทรัสต์ KTBSTMR จึงเป็นการลงทุนที่เราอยากแนะนำให้นักลงทุนที่ต้องการกระแสรายได้สม่ำเสมอระยะยาวและรับมือภาวะตลาดผันผวนในปีนี้”

ทั้งนี้ด้วยคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตของสินทรัพย์และการบริหาร ทำให้ กองทรัสต์  KTBSTMR’ สามารถพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน (สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ในอัตรา 0.1039 บาทต่อหน่วยทรัสต์ (คิดเป็น 1.04% สำหรับรอบการดำเนินงาน 54 วัน/2 หรือ คิดเป็น 7.02% สำหรับรอบการดำเนินงาน 365 วัน/3) สะท้อนศักยภาพของกองทรัสต์อิสระแบบผสมกองแรกของไทย

สำหรับกองทรัสต์ KTBSTMR เป็นกองทรัสต์อิสระกองแรก ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ได้แก่ อาคารโกดังและคลังสินค้า (Warehouse) อาคารโรงงาน (Factory) อาคารสำนักงาน (Office) อาคารศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ (Community Mall)  และ จะลงทุนเพิ่มใน ศูนย์รับฝากข้อมูล (Data Center) ด้วยรูปแบบสินทรัพย์แต่ละโครงการในลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีการออกแบบตัวโครงการและจัดสรรพื้นที่ใช้สอยไว้เป็นอย่างดี ประกอบกับการมุ่งเน้นการจัดหาผู้เช่าที่มีคุณภาพสูง พร้อมบริหารกลุ่มผู้เช่า (Tenant Mix) ให้กระจายตัวได้ดีในแต่ละโครงการ อีกทั้ง กองทรัสต์ KTBSTMR ยังมีการจัดหารายได้จากธุรกิจหลายประเภท และมีศักยภาพในการเติบโตสูง จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทรัสต์ที่มีโอกาสให้อัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอในทุกช่วงภาวะเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจกองทรัสต์ KTBSTMR  เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สำหรับผู้ที่สนใจกองทรัสต์ KTBSTMR สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากบริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผ่าน KTBST Group Contact Center  02-351-1800 กด 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ
1/ Tripe Net Rent หมายถึง การชำระค่าเช่าแบบสุทธิ โดยผู้เช่าเหมามีหน้าที่ในการชำระค่าบำรุงรักษา และ ซ่อมแซม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารทรัพย์สินที่เช่า ตลอดระยะเวลาการเช่า ส่งผลทำให้กองทรัสต์ปลอดหน้าที่ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2/ เงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามรอบผลประกอบการครั้งแรก = เงินจ่ายประโยชน์ตอบแทน/ราคาพาร์

3/ เงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนปรับปรุงให้เต็มปี (Annualized) = (เงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนหน่วยทรัสต์/ราคพาร์)x(365/54)

คำเตือน : ตัวเลขเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเพียงการแสดงการคำนวณแบบปรับปรุงให้เต็มปี (Annualized) ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ผู้จัดการกองทรัสต์คาดการณ์ไว้ โดยท่านต้องศึกษาความเสี่ยงจากหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ ณวันที่ 17 ก.ย. 2564