แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เคทีบีเอสที มิกซ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ความเห็นทรัสตีเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติ่มครั้งที่ 1 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 การกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันสำหรับการกู้ยืมเงิน และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ (เพิ่ม template)
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 การกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันสำหรับการกู้ยืมเงิน และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ (เพิ่ม template)
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 การกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันสำหรับการกู้ยืมเงิน และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
แจ้งการให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
2/2