แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยู่ของผู้จัดการกองทรัสต์
ชี้แจงผลดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
1/3