บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น ที่ 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ข้อมูลสำคัญของผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์ KTBSTMR เป็นบริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ บริษัทได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์จากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเดือนมกราคม 2562 และมีข้อมูลที่สำคัญดังนี้

ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 52 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขทะเบียนบริษัท
0105561090266
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
เว็บไซต์

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้

  1. กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของทรัสต์
  2. ลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
  3. บริหารจัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  4. กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
  5. คำนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์และหน่วยทรัสต์
  6. ดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อมจัดหาผลประโยชน์
  7. พิจารณาการจ่ายส่วนแบ่งกำไรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
  8. จัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี และตามที่ผู้ถือหน่วยร้องขอ

โครงสร้างองค์กรผู้จัดการกองทรัสต์

คณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการกองทรัสต์

นางสาว โสภาวดี เลิศมนัสชัย
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
นาย คยอง ชอน ลี
กรรมการอิสระ
นาย ดง โฮ โค
กรรมการอิสรและกรรมการตรวจสอบ
นาย ยิ่งยง นิลเสนา
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ฮักกุ ลี
กรรมการ
นาย พลสิทธิ ภูมิวสนะ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย จอง คยู คิม
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นาย วิน อุดมรัชตวนิชย์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม