การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
สรุปเงื่อนไขสําคัญของสัญญากู้ยืมเงิน
สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ
ความเห็นของทรัสตี
ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของบริษัทควิดแลบ ระบบ Conferencing
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
แบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท เคทีบีเอสที่รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ประกอบการมอบฉันทะ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
สำเนารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ ครั้ง ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565
รายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้น สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แบบ QR-CODE)
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทางานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำรอบปีบัญชีสิ้น สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
แบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ประกอบการมอบฉันทะ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระประชุมและคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565