ทรัพย์สินหลากหลายประเภท
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนมีหลากหลาย ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม
มีหลักประกัน
บริษัทเจ้าของทรัพย์สินมีการจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กองทรัสต์ เพื่อเป็นประกันกรณีที่กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้
โอกาสในการเติบโตและขยายขนาดกองทรัสต์
กองทรัสต์มีนโยบายในการลงทุนโดยมุ่งเน้นการลงทุนทรัพย์ที่มีคุณภาพ และ ศักยภาพในการเติบโตสูง ซึ่งจะทำให้กองทรัสต์มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องผ่านการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเพื่อสร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาวในระดับที่เหมาะสมให้แก่นักลงทุน
ความหลากหลายของผู้เช่า
กลุ่มผู้เช่า (Tenant Mix) มีความหลากหลายและกระจายตัวอย่างเหมาะสม เพื่อลดการพึ่งพิงทางรายได้จากผู้เช่ารายใดรายหนึ่ง กลุ่มธุรกิจประเภทใดประเภทเดียว
มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนที่น่าจูงใจแก่นักลงทุน
กองทรัสต์มีประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่นักลงทุนในปีแรกที่ร้อยละ 7.02% หมายเหตุ: ประมาณการสำหรับงวด 12 เดือน (ช่วงเวลาประมาณการ วันที่ 1 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565)